021 301 304 3 info@healthmedic.rs

HealthMedic
Radiologija

UZV gornjeg i donjeg abdomena | UZV dojke | UZV štitne žlezde | UZV koštanog sistema i mekih tkiva | Dopleri krvnih sudova

Novi pristup zdravlju u poliklinici „Health Medic“

Novi pristup zdravlju u poliklinici "Health Medic"Novi pristup zdravlju u poliklinici "Health Medic"Polikliniku "Health Medic", koja je ove godine napunila godinu dana, čini 20 departmana, uključujući i radiologiju, pedijatriju i ginekologiju, na kojima zdravstvene...

Core biopsija

Core biopsija FNAB/FNAC (Fine-needle Aspiration Biopsy/Cytology)Core biopsija podrazumeva metodu kojom se finom iglom od 21 ili 23 G aspirira sadržaj tumora u špric uz citološku analizu puktata. Ovom metodom se razlikuju solidne od cističnih lezija, a pri punktiranju...

Konsultanti

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović

Prof. dr Dragana Bodganović Stojanović – radiolog je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.09.1995.godine. Specijalizaciju iz radiologije je zavšila 1999 godine. Magistrirala je 2001 godine I doktorirala 2007 iz oblasti dijagnostike...

Dr Miroslav Latinović

Dr Miroslav Latinović

Medicinski fakultet upisao u Novom Sadu 1994/95 god., a dana 31.10.2000. god. završio studije na smeru medicine, sa opštim uspehom 9,00 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Stručni ispit položio 27.11.2001. god. u Beogradu. Do 2002. god. radio u Službi...

Prof. dr Jovan Lovrenski

Ass. dr sci. med. Jasmina Boban

Ass. dr sci. med.Ass. dr Jasmina Boban je zaposlena u Centru za dijagnostički imidžing na Institutu za onkologiju Vojvodine od 2009. godine, kao lekar na specijalizaciji iz radiologije. Dr Jasmina Boban je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Multivokselska...

0